Mặt nạ trùm mũi – Linh kiện

AirFit N30i

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

AirFit N20AirFit N20

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

AirFit N10

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

Mirage Activa LT

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

AirFit N30i

(1) 800.000 – (2) 2.200.000

(3) 1.000.000 – (4) 800.000

AirFit N20

(1) 800.000 – (2) 1.600.000

(3) 1.600.000 – (4) 800.000

AirFit N10

(1) 2.800.000 – (2) 1.200.000

(3) 800.000

Mirage Activa LT

(1) 800.000 – (2) 1.600.000

(3)(4) 1.600.000 – (5) 800.000